Rabobank

De Rabobank participeert van oudsher in de lokale gemeenschap waaruit ze is ontstaan. Dat doen we met onze sponsoractiviteiten en door bijvoorbeeld maatschappelijke initiatieven of het verenigingsleven te steunen.

Daarnaast levert de Rabobank een bijdrage aan de sociaaleconomische problematieken die spelen. Met onze bancaire kennis en ervaring stimuleren we de lokale economie en vergroten we de leefbaarheid. Dat doen we door kennis beschikbaar te stellen, onze netwerken open te stellen en zo nodig ook door financieel bij te springen.

Investeren in een duurzame regio

De economische kwaliteit in de regio Hart van Brabant blijft achter bij het landelijk gemiddelde. Het gebied loopt achter voor wat betreft de welvaartscreatie en economische vernieuwing. In de regio vestigen zich momenteel minder bedrijven dan er vertrekken. Nieuwe bedrijven zorgen voor verjonging en vernieuwing van de economische structuur en leiden vaak tot innovatie en werkgelegenheid. Daarnaast zal het bestaande bedrijfsleven –om ook in de toekomst gezond te blijven– moeten blijven vernieuwen door te investeren.

Stimuleren ondernemerschap binnen leisure

De uitdaging ligt in het creëren van een zodanig gunstig vestigingsklimaat (kennis, ruimte, financiering, ondersteuning) dat ondernemers initiatieven blijven ontplooien. Daarom draagt de Rabobank House of Leisure een warm hart toe en draagt hierin als partner graag een steentje bij. Niet alleen financieel, maar zeker ook met kennis, haar netwerk en met middelen waar de ondernemer in de vrijetijdssector behoefte aan heeft.

Waarom ben je partner van Midpoint House of Leisure?

De Rabobank draagt bij aan de ontwikkeling van individuele mensen, sectoren en de samenleving als geheel. We stimuleren de vitaliteit van lokale gemeenschappen, wereldwijd. We steunen vele maatschappelijke initiatieven, doen aan sponsoring en spreken we ons uit over maatschappelijke discussies en ethische kwesties.

Daarom dragen we House of Leisure een warm hart toe en willen graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de regio Hart van Brabant als een aantrekkelijke regio waar leisure-ondernemers zich willen vestigen.

“Als Rabobank dragen we graag bij aan een aantrekkelijke regio waar leisure-ondernemers zich willen vestigen!”

Contact
Rabobank Hart van Brabant
bedrijven.hvb@rabobank.nl
013 5088 200

Rabobank De Langstraat
bedrijven.delangstraat@rabobank.nl
0416 669 190

Rabobank Tilburg en omgeving
bedrijven.tilburg@rabobank.nl
013 5379 660

Website
www.rabobank.nl/bedrijven

Rabobank