Van Gogh Homeland Experience

Van Gogh Homeland Experience

Brabantse innovatie en verbeelding in zeven betekenisvolle belevenissen

Wat is het Van Gogh Homeland Experience?

Van Gogh Homeland Experience bestaat uit een netwerk van zeven torens verspreid over het Van Gogh Nationaal Park in Brabant dat zeven unieke vergezichten biedt op de geboortegrond – het Homeland – van Van Gogh. Passend bij de wens en behoefte om naast het Brabantbrede leisure aanbod een ‘derde park’ toe te voegen naast de twee grote parken (Efteling en Libema).  Deze torenlocaties laten zich bezoeken als een permanente buitenexpo, een soort van permanente Floriade of ‘Brabant Expo’. Zeven unieke torens met eigen specifieke kenmerken, herkenbaar in gezamenlijkheid. Ze markeren het Homeland van Van Gogh, en geven op zeven locaties unieke content – storytelling – met de landschappen van Van Gogh als inspiratie. Een Brabant breed participatiemodeldat uitnodigt tot lokale participatie, regionale betrokkenheid, gedeelde kosten en baten. Dit vraagt om een spreiding van het aanbod. Van Gogh Homeland Experience kiest daarom voor een netwerk van zeven locaties, verspreid over het Van Gogh Nationaal Park. En draagt daarmee bij aan het ‘gespreid verleiden’ van bezoekers aan en in Brabant. Door de nieuwe realiteit – de anderhalve meter economie – zal de vraag naar binnenlandse reizen en lokale dagtochten toenemen. Nabijheid is voor de komende periode de sleutelfactor. Men zal de omgeving herontdekken en meer kiezen voor buitenbestemmingen. Van Gogh Homeland Experience speelt hier met een gespreid buiten aanbod op in. Passend bij ‘het nieuwe normaal’: het nieuwe (be)leven waar natuur en landschap hand-in-hand gaan met cultuur en leisure (bezoekers verleiden en spreiden).

De 7 iconische torens zullen worden verspreid over het Van Gogh Nationaal Park en daarmee over de vier Brabantse regio’s. Ze weerspiegelen de couleur locale (schoonheid van het landschap, culinair, gastvrijheid en beleving) van de betreffende regio. Bovendien belichten de torens actuele maatschappelijke thema’s, de grote transitie-opgaven waar Brabant de komende decennia voor staat. Ingrijpende veranderingen in natuur en landschap zijn niet alleen van deze tijd. Ook Vincent was getuige van de transformatie van het Brabantse landschap als gevolg van de opkomende industrialisatie en schaalvergroting. Deze ontwikkelingen stelde hij aan de kaak in zijn brieven, tekeningen en schilderijen. Met Van Gogh als (kritische) gids belichten de 7 Torens opgaven van nu zoals landschapstransitie, klimaatadaptatie en energietransitie, de landbouwtransitie, duurzaamheid, circulaire economie en de natuur-, water- en milieukwaliteit. Daarnaast belichten we ook maatschappelijke thema’s als inclusiviteit, onderwijs en kennisontwikkeling, gezondheid en zorg (high-green, high-tech, high-social).

De torens zullen een stevige brug slaan tussen landbouw, natuur en leisure. Ook in de exploitatie. Het kunnen daadwerkelijk ‘torens in bedrijf’ zijn. Zo kan een boerenbedrijf of boerencoöperatie de landbouwtoren exploiteren gecombineerd met openstelling voor het publiek. Denk aan nieuwe technieken als ‘vertical farming’, eiwittransitie en kringlooplandbouw. Samenwerking met de tuinbouwsector ligt ook voor de hand met ontwikkelingen op het gebied van ‘vertical green’. Zo worden de torens niet alleen bezoekbaar en showcases voor innovaties in Brabant maar juist ook echte ‘levende’, productieve torens. Dat geldt uiteraard ook voor de educatieve-wetenschappelijke toren. Een Van Gogh Homeland Academy, een instituut in bedrijf. Een ‘lab’, een proeftuin met ruimte voor experiment (landschapstransitie, (be)leefbaarheid, natuurontwikkeling) in samenwerking met bijvoorbeeld de HAS, BUaS, Design Academy, Universiteit van Tilburg en andere Brabantse onderwijsinstellingen. Op deze manier ontstaan er nieuwe verbindingen en samenwerkingen en daarmee nieuwe verdienmodellen voor Brabant. Kortom, door niet uitsluitend afhankelijk te zijn van een leisure exploitatie, zoals ticketing inkomsten, maar de combinatie te zoeken met andere exploitatie vormen – en daarmee ondernemingen op snijvlak landbouw en leisure – biedt het een interessante basis voor (nieuwe) exploitatiemodellen passend bij de kracht van de regio’s, een (be)leefbaar Brabant aan de hand van de Brabantse meester. 

Om tot de uitwerking van deze torens te komen zullen we in gesprek gaan met reeds aangesloten en nieuwe (potentiële) partners. Regio’s, gemeenten, onderwijsintstellingen, natuur en landschapsorganisaties enzovoorts. Met nadruk zullen we partners uit de leisure en gastvrijheidssector en de kunst en cultuursector uitnodigen. In samenspraak met kernpartners als Brabant C, Kunstloc, House of Leisure,  VisitBrabant en Gastvrij Brabant. Hiertoe zijn we voornemens in de volgende fase creatieve ‘labs’ in te richten gericht op de creatieve, artistieke en architectonische content. Samen bouwen aan een ambitieus en kansrijk project met perspectief voor Brabant, juist NU!

Achtergrond

De ambitie om naast de Efteling en de Beekse Bergen een derde grote publiekstrekker in Brabant te realiseren, bestaat al enkele jaren en krijgt nu invulling. Initiatiefnemers Midpoint Brabant, Libéma, De Efteling, Breda University of Applied Sciences (BUAS) en House of Leisure staan aan de wieg van de nieuwe Stichting Van Gogh Homeland Experience. De nieuwe stichting werkt aan concrete plannen voor deze nieuwe recreatieve bestemming in Brabant, met de potentie om jaarlijks circa 400.000 gasten uit binnen- en buitenland te ontvangen.

Wat is het doel van het Van Gogh Homeland Experience?

Met de realisatie van de Van Gogh Homeland Experience zorgen we ervoor dat Brabant een volwaardige plek inneemt in de (inter)nationale Van Gogh destinaties en een bijdrage levert aan de thema’s van de Provincie. De 400.000 (inter)nationale bezoekers per jaar brengen economisch gewin en versterken het vestigingsklimaat. Daarnaast versterkt Van Gogh Homeland Experience de doelstelling van Stichting Van Gogh Nationaal Park, Stichting Van Gogh Sites Foundation (Erfgoed) en Het Noord-Brabants Museum waar belangrijke schilderijen van Van Gogh te bewonderen zijn. De Van Gogh Homeland Experience zal het aanbod voor bezoekers van de regio nog completer maken.

Samenwerkende partners

House of Leisure is opdrachtnemer voor de concept-ontwikkeling. Het projectteam bestaat uit experts verbonden aan het partnernetwerk van House of Leisure. Er wordt samengewerkt en er vindt afstemming plaats om belangen en processen met de verschillende stakeholders te borgen en te versterken. Zoals met stichting Van Gogh Nationaal Park, stichting Van Gogh Sites Foundation, Het Noordbrabants Museum, VisitBrabant, Provincie Noord-Brabant en afstemming op regionaal- en gemeentelijk niveau.

Meer informatie

Lees hier het artikel in het Brabants Dagblad.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op via info@houseofleisure.eu.