House of Leisure – Home

Leisure for a Better Society

Met het nieuwe programma ‘Leisure for a Better Society’ wordt ingezet op maatschappelijke impact

Het lopende programma draait om destinatieontwikkeling. Met als doel bezoekers naar onze provincie te trekken en hen de kracht én kwaliteit van Brabant te laten ervaren. Bezoekers die langer blijven en meer besteden, betekent hogere inkomsten, groei werkgelegenheid en versterking van de Brabantse identiteit. Met het nieuwe programma Leisure for a Better Society zetten we ook in op ecologische, sociale en maatschappelijke impact!

De leefbaarheid van Brabant staat onder druk, in het bijzonder natuur en landschap. We staan voor grote uitdagingen: de klimaat-, energie-, woningbouw-, digitaliserings-, mobiliteits- en bereikbaarheidsopgaven. Zo groot en veelomvattend dat ze maar moeilijk te bevatten zijn. Om mensen mee te nemen is een andere aanpak nodig. Hoe kunnen we – dicht bij huis en in de vertrouwde leefomgeving – bijdragen aan een betere wereld? Juist het vrijetijdsdomein biedt kansen als experimenteerruimte om gedragsverandering op gang te brengen.

Samen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners hebben Midpoint Brabant en het programmabureau House of Leisure een strategisch plan voor 2021-2024 ontwikkeld met de visie en aanpak voor de leisure sector in Brabant: Leisure for a Better Society.


Omgevingsvisie

In het nieuwe bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant is een nieuw beleidskader aangekondigd voor Vrijetijdseconomie, Cultuur en Sport. De Brabantse Omgevingsvisie vormt het vertrekpunt voor het kader Levendig Brabant 2030. De provincie gaat werken aan zes hoofdopgaven: een gezonde en veilige leefomgeving, energietransitie, klimaatproof, duurzame verstedelijking, vitaal platteland en mobiliteit, een concurrerende en duurzame economie en leefbaarheid.

Hier kan leisure een waardevolle bijdrage leveren, met beleving en verbeeldingskracht. Met Leisure for a Better Society benutten we de innovatiekracht van het leisure ecosysteem in Midden-Brabant. Met als hoofdopgaven digitalisering, verduurzaming en talentontwikkeling, en drie programmalijnen: concurrerende & circulaire economie, slimme mobiliteit & bereikbaarheid en vitaal platteland & duurzame verstedelijking.

Versnelling

Het doel van Leisure for a Better Society is de Brabantse economie toekomstbestendiger te maken. Het leisure ecosysteem is in Midden-Brabant goed ontwikkeld en georganiseerd. Deze regio vervult in leisure een voortrekkersrol voor de hele provincie. De initiërende en faciliterende rol van Midpoint Brabant, onderzoeksfaciliteiten van de BUas en de innovatiekracht van het House of Leisure werken als een versnellingskamer en geven invulling aan de uitvoeringskracht.

De ‘multihelix’ van ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties gaat aan de gang met de hoofdopgaven van dit programma. Ieder vanuit zijn eigen kracht met mensen en middelen.


Aan het programma zijn verschillende ateliers verbonden. Hierin gaan we in co-creatie aan de slag met bedrijven en organisaties die al dan niet verbonden zijn aan het House of Leisure. We gaan experimenteren en ondervinden welke innovaties kunnen zorgen voor duurzame groei van de leisure sector. Afhankelijk van de uitgevoerde activiteit nemen we programmabureau de rol aan van netwerkregisseur, projectleider, onderzoeker of kritische vriend.

Samen met onze partners hopen we dat het programma Leisure for a Better Society een inspiratiebron en een spreekwoordelijk kompas is dat richting geeft aan de verbetering van onze leefomgeving.


Interesse in Leisure for a Better Society?

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?


Expertise

Onderzoek & strategie
Concept­ontwikkeling
Fondswerving & financiering
Businessplan
Marketing & sales
Management & exploitatie

House of Leisure werkt samen met en in opdracht van: