Herontwikkeling | fase 3

Klooster ‘Franciscanessen van Charitas’

Herontwikkeling klooster ‘Franciscanessen van Charitas’

Met het herontwikkelen van het Franciscanessen van Charitas klooster wil House of Leisure het gedachtengoed van de zusterorde weer in glorie herstellen.

Met het herontwikkelen van het klooster ‘Franciscanessen van Charitas’ in Roosendaal wil House of Leisure het gedachtengoed van de zusterorde weer in oude glorie herstellen. Jarenlang voorzagen de Franciscanessen volgens de Leer van Franciscus arme, oudere, zieke en hulpbehoevende mensen van zorg en verpleging. Er was sprake van een sterke wisselwerking tussen het klooster aan de Waterstraat en de omliggende buurt.

Urban Breezz en Urban Jazz, beide uitvoerende partners van House of Leisure, hebben volgens het gedachtengoed van de zusters, zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden van het gebouw en de bijbehorende kloostertuin. We zijn gestart met onderzoek naar locatiespecifieke flora en fauna, het opstellen van een beheerplan ten gunste van het toekomstige ontwerp, een co-livingplan, een inrichtings- en beplantingsplan voor het kloosterpark.

De kracht van co-living

Vroeger was er sprake van een sterke wisselwerking tussen het klooster aan de Waterstraat en de omliggende buurt. Vanwege de beslotenheid en omdat het niet openbaar toegankelijk is, is daar nu geen sprake meer van. Het realiseren van ‘co-living’, het concept van een hedendaagse leefgemeenschap die gericht is op samen leven, samen delen en zorg uitdragen naar elkaar, moet deze wisselwerking weer terugbrengen. Beter gezegd: het kloosterleven in de huidige maatschappij, zonder de religieuze obligaties.

Flora en fauna hoog in het vaandel

De Leer van Franciscus is gericht op eenvoud (spaarzaamheid) en liefde voor alle medeschepselen. De liefde voor alle medeschepselen maakt dat zowel het bieden van zorg aan de mens als mede zorg aan flora- en fauna de volle aandacht krijgt in het project. Om de zorg van de flora en fauna concreter te maken, is een locatiespecifieke visie op flora- en fauna ontwikkeld. Op basis van geselecteerde ecologische doelsoorten en hun 7 Vestigingsvoorwaarden (Voedsel, Veiligheid, Voortplantingsmogelijkheid, Verblijfsmogelijkheid, Verbindingen, Verwildering en Variatie) zijn per doelsoort concrete natuurinclusieve maatregelen bepaald. De passende natuurinclusieve maatregelen van alle diersoorten komen samen in een visualisatie van het gebied.

Sturing door beheer

In het beheerplan is gekeken naar het huidige gebruik en beheer van de kloostertuin en de toekomstige ontwikkelingen. Op basis van die input is een beheervisie opgesteld ten gunste van het ontwerp van het nieuwe kloosterpark. De beheervisie is vervolgens vertaald naar concrete beheermaatregelen, waarbij elke boom individueel is bekeken. Tevens is het andere groen, zoals de heesters onder de loep genomen. De beheermaatregelen zijn zorgvuldig opgesteld, waarbij grote aandacht is uitgegaan naar hergebruik, duurzaamheid en ecologie. Hout dat vrijkomt uit het plangebied wordt verwerkt voor toepassingen in en aan het gebouw, voor meubilair voor het toekomstige kloosterpark en voor het aanleggen van ecologische houtwallen. Door zorgvuldig beheer krijgen waardevolle bomen de ruimte en aandacht om tot volwassen rijkdom te groeien.  

Een verrassend ontwerp

De unieke, historierijke elementen van het gebied en de aanpak van natuurinclusiviteit hebben een ruimtelijke en functionele vertaalslag gekregen in een ‘voorlopig ontwerp’. Het ontwerp bevat, net als vroeger bij kloostertuinen, hoge hagen als besloten afsluiting, galerijen, een moestuin, fruitboomgaard, kassen en bloemrijke siertuinen. Huidige historische elementen zoals de begraafplaats, de Lourdesgrot, de kapellen en de christelijke beelden worden waardig geïntegreerd en behouden in het 3,8 hectare grote kloosterpark. Bovendien worden de vier elementen uit de Leer van Franciscus, water, vuur, bodem en wind verbeeld middels inrichtingselementen langs de centrale looproute. We hebben een zorgvuldig uitgekiend beplantingsplan opgesteld, waarbij verschillende sferen beleefbaar zijn. Zo zijn er open en weidse gazons, heidevegetatie en besloten bosachtige sferen. In de meer besloten bossfeer zijn tevens de retraite-plekken op een zorgvuldige manier ingepast.

Een uniek gebied verdiend een passend ontwerp, waarin mens, dier en plant samen een harmonie vormen!

Meer informatie

Wil jij meer weten over dit project of hoe House of Leisure jouw kan ondersteunen en begeleiden? Neem dan contact met ons op via info@houseofleisure.eu.